Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

lip 10, 2018 by

Rok szkolny 2018 / 2019

 

W roku szkolnym 2018 / 2019 będzie funkcjonowała jedna świetlica. W związku z tym zostały zmienione zasady rekrutacji, co powoduje ograniczoną liczbę przyjęć uczniów.

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia. Karty Zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej szkoły.

2. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy złożyć w świetlicy lub sekretariacie szkoły do 3 września.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I – III, których obydwoje rodzice pracują (nie pozostają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym), dzieci wychowywane przez jednego z rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnością.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy.

5. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie, tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.

6. Kwalifikacja dzieci odbędzie się 5 września 2018 roku. Listy dzieci zostaną podane do wiadomości 6 września 2018 roku o godz. 15.00 (świetlica, sekretariat).

7. W wypadku nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności na zajęciach w świetlicy powyżej jednego miesiąca, dziecko zostanie skreślone z listy.

Karta Zgłoszenia Dziecka – pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz

Wyprawka świetliczanina – pobierz

Related Posts

Share This