Zapisy do Szkoły

dzieci

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

do klas I

w Szkole Podstawowej nr 1  im. Stanisława Jachowicza

w Ostrołęce.

 

 • Rekrutacja będzie odbywała się w formie papierowej z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych.
 • Formularze zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 • Dziecko 6-letnie chcące rozpocząć naukę w klasie I powinno odbyć roczne przygotowanie przedszkolne jako 5-latek (potwierdzone ZAŚWIADCZENIEM lub posiadać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Kryteriom rekrutacji podlegają dzieci spoza obwodu szkoły i przyjmowane są w miarę posiadanych miejsc. Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej  Nr 1 przyjmowane są do klasy I z urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka do szkoły.

Wymagane  dokumenty  dostępne są  na stronie internetowej szkoły : www.sp1.ostroleka.pl  i w sekretariacie szkoły. Podania przyjmowane są od 14.03.2018r od godz. 12.00 do 27.03.2018r godz. 16.00.

Rodzice kandydatów do kl. I proszeni są o składanie kompletnej dokumentacji wraz  z dokumentami potwierdzającymi kryteria naboru.

Tylko kompletne wnioski biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozpatrywanie wniosków w procesie rekrutacyjnym :

 

 • W pierwszym etapie rekrutacji komisja zapoznaje się ze złożonymi wnioskami, zliczając punkty zgodnie z kryteriami rekrutacji.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza  w Ostrołęce dnia 24 kwietnia 2018 r.
 • W terminie do 7 dni od opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice (prawni opiekunowie), mają obowiązek potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

Potwierdzenia należy dokonać pisemnie do 04.05.2018r.

 • Komisja rozpatruje wnioski złożone w terminie wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce dnia 14 maja 2018 r godz. 12.00.

 

Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących do 25 uczniów.

 

Ochrona danych osobowych.

 

 •    Rodzice kandydatów udostępniają dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Postanowienia końcowe

 

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
 • Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zaczyna się 11.06.2018 r od godz. 8.00 a kończy dnia 10 lipca 2018 roku o godz. 15.00
 • Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 

 

Terminy rekrutacji i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej według Załącznika nr 1.

Rekrutacja

 

Nasza oferta: http://sp1.ostroleka.pl/baza-szkoly/

 

Dokumenty do pobrania: 

1.Karta Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły

2.Wniosek o przyjęcie dzieci spoza obwodu

OŚWIADCZENIA:

1.Samotne wychowywanie kandydata

2.Wielodzietność rodziny kandydata

3.Miejsce pracy jednego z rodziców,opiekunów w obwodzie szkoły

4.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w opiece

5.Realizowanie obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata

6.Kandydat obojga rodziców, opiekunów pracujących lub studiujących w systemie dziennym