Szkolny Konkurs Fotograficzny „Podróże dalekie i bliskie”

lis 23, 2018 by

id_6283_1487672107_1920x1280

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

 

Podróże dalekie i bliskie”

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce. Koordynatorem konkursu jest Marzena Modzelewska.

2. Konkurs jest otwarty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w Ostrołęce.

3. Cele konkursu:

  • popularyzowanie wiedzy przyrodniczej

  • uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii

  • kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią

  • prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej

  • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu

  • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

4. Interpretacja tematu jest dowolna. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, okazy zwierząt i roślin, wyjątkowe miejsca naszego kraju i różnych miejsc świata.

5. Każdy z autorów może dostarczyć od 1 do 3 fotografii kolorowych lub czarno-białych o wymiarach 15x21cm lub większe. Zdjęcie należy umieścić w kopercie (koszulce) oraz dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy, miejscem wykonania zdjęcia (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia (załącznik nr 2).

6. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

7. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku) pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 4 i 5.

8. Prace należy dostarczać do 1 marca 2019 roku do pani Marzeny Modzelewskiej.

9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 marca 2019 r. (termin może ulec zmianie).

10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.

12. Jury będzie najwyżej oceniało prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami. Decyzje jury są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a nagrodzone fotografie wyeksponowane na wystawie.

14. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1)

16. Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o dostarczenie (w miarę możliwości) prac na nośniku informacji – celem prezentacji fotografii na stronie internetowej szkoły (nie jest to warunek uczestnictwa w konkursie).

Regulamin + dokumentacja (kliknij link)