Stowarzyszenie „Jedynka”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce Jedynka

 

Z inicjatywy Prezydium Rady Rodziców, p. dyrektor Aliny Jabłonowskiej i p. wicedyrektor Małgorzaty Barcikowskiej zostało powołane „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce Jedynka”.

Został napisany statut, wybrano zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia. Określono cele stowarzyszenia i sposoby realizacji, następnie wysłano statut do Sadu Gospodarczego w Warszawie, który z dniem 14 stycznia 2008 r. dokonał wpisu naszego stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń.

Stowarzyszenie skupia ludzi, którym na sercu leży dobro szkoły i naszych dzieci. Powołanie do życia Stowarzyszenia otwiera przed jego członkami wiele możliwości, tak pozyskiwania funduszy na potrzeby placówki, jak i udziału w atrakcyjnych przedsięwzięciach. Przede wszystkim jednak, co wynika ze statutu, stowarzyszenie będzie mogło w każdy dostępny sposób wspierać uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce w szeroko pojętym środowisku lokalnym. Jest to przedsięwzięcie długoterminowe i szczególnie ważne dla naszej placówki.

 

Cele i formy działania

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • wspomaganie SP Nr 1 w Ostrołęce w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • pomoc SP Nr 1 w Ostrołęce w rozwoju bazy szkoły,
 • pomoc SP Nr 1 w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie SP Nr 1 w Ostrołęce w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi,
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
 • wspomaganie SP Nr 1 w Ostrołęce przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły i remontów,
 • wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
 • podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, działania na rzecz integracji,
 • inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych dla promowania szkoły i kultywowanych przez nią wartości,
 • działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci,
 • wspieranie uczniów, rodziców i szkoły w zakresie organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • organizowanie kontaktów i współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizmami,
 • promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje, wymianę doświadczeń,
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem SP Nr 1 i jej uczniów.

 

Stowarzyszenie powoli rozwija swoją działalność. Przede wszystkim należy zapoznać jak najszerszą rzeszę ostrołęczan z celami działania stowarzyszenia i zachęcenie ich do współpracy. Plan pracy stowarzyszenia jest niezwykle bogaty i członkowie mogą się już pochwalić pewnymi sukcesami: pomoc w organizowaniu festynów szkolnych, Dnia Dziecka, a przede wszystkim w przygotowaniu obchodów 90-lecia naszej szkoły.

Prezes Stowarzyszenia - Joanna Zdrojewska
Skarbnik Stowarzyszenia - Alina Jabłonowska
Sekretarz Stowarzyszenia - Wojciech Abramczyk