Samorząd Uczniowski

samorzad

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

 

Rozpoczęcie działalności SU

Wybór opiekuna S.U.

 

 

 

Prowadzenie części oficjalnej przez przewodniczącego SU.

 

Spotkanie organizacyjne  Samorządu Uczniowskiego:

 • przydział czynności funkcyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji,

Przygotowanie harmonogramu  uroczystości szkolnych- przyporządkowanie  do ich prowadzenia przewodniczącej SU i  zastępcy naprzemiennie.

Zaplanowanie roku szkolnego 2016/2017.

Nawiązanie Współpracy SU i szkolnego Wolontariatu.

Wyjście integracyjne SU i Wolontariatu na kręgle.

G. Czapula

 

 

 

 

 

Opiekunowie SU

 

 

M. Wasyk

G. Czapula

Dzień Chłopaka 28.09.17r

 

 

Dbamy o otoczenie szkoły

Przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów oraz drobny upominek dla wszystkich chłopców w szkole.

Dyskoteka szkolna

Sadzenie wrzosów

M. Wasyk

G. Czapula

 

Opiekunowie klas IV

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

Współpraca z FUNDACJĄ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMÓŻ I TY  

Sprzedaż kalendarzyków.

 

A.Kania
Obchody Dnia Edukacji Narodowej Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej.

Przygotowanie upominków  dla nauczycieli.

M. Wasyk

G. Czapula

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym.  

uczniowie

7.10.17 r. Światowy Dzień Uśmiechu Obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem.  uczniowie
30.10.17r Dzień Spódnicy Każdy kto założy spódniczkę, nie będzie pytany danego dnia oraz będzie zwolniony z pisania kartkówki M. Wasyk

G. Czapula

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej

„Góra grosza 2017”

 

Zbiórka

 

A.Kania

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Pomoc w przygotowaniu uroczystości.  
Czcimy pamięć zmarłych- Porządkowanie grobów, zapalenie zniczy. S. Laskowska
Andrzejki w naszej szkole

 

Akcent andrzejkowy na gazetce ściennej.

Dyskoteka.

uczniowie

Opiekunowie klas V

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

Mikołajki Akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.

Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami.

uczniowie

 

S. Laskowska

Symbole świąteczne Gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej.

przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów.

Uczniowie

 

 

  Sprzedaż pierników i ozdób choinkowych. SU i Wolontariat
 

Styczeń

 

13.01.2018 r. Międzynarodowy Dzień Koszuli Każdy kto założy koszulę w tym dniu nie będzie pytany i ominie go kartkówka :-) M. Wasyk

G. Czapula

 

Luty

Walentynki Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe.

Doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”.

Akcenty walentynkowe na gazetce ściennej.

Dyskoteka.

Uczniowie

 

Opiekunowie klas VI

 

 

 

 

Marzec

Dzień Kobiet

 

 

Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu.

Przygotowanie życzeń przez chłopców i obdarowywanie drobnym upominkiem.

Uczniowie

Uczniowie

 

30.03.18 r. Światowy Dzień Muffinka

 

Akcja we współpracy z Wolontariatem polegająca na sprzedaży babeczek, wcześniej upieczonych przez uczniów SU oraz uczniów Wolontariatu. M. Wasyk

 

S. Laskowska

Życzenia Wielkanocne dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Przygotowanie gazetki ściennej. Uczniowie

 

 

 

Maj

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzień Matki 26.05.18r

Akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej.

 

 

Akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Uczniowie

 

Uczniowie

 

 

Czerwiec

 

Wybory do Samorządu Szkolnego Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów. S. Laskowska
Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2017/2018 Podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania.

opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

M. Wasyk

G. Czapula

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • współudział w uroczystościach szkolnych;

Współpraca z:

 • Szkolne Koło Wolontariatu;
 • Grono Pedagogiczne;

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości;
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • Akademia z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego;

 

Harmonogram konkurencji i terminów do  Zgranej Paki zostanie dołączony jako oddzielny dokument po ustaleniu szczegółów.

Samorząd Uczniowski będzie aktywnie uczestniczył we wszelkich formach akcji charytatywnych wynikających z bieżących potrzeb. Samorząd Uczniowski i opiekunowie SU zastrzegają sobie możliwości zmian w planie pracy.

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

(regulamin wewnątrzszkolny)

 

      WSTĘP

1.    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

       ROZDZIAŁ I

§1

1.    Władzami samorządu są:

1)   na szczeblu klasy: samorządy klasowe

2)   na szczeblu szkoły: Samorząd Uczniowski

2.    Do zadań samorządu należą w szczególności:

1) przygotowanie projektów REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2)  występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania

3)      przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów

4)  gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego

5)      współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią

6)      wspomaganie akcji charytatywnych

 

7)      wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły

8)      organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

9)      dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły

10)  dbanie o dobre imię szkoły

11)  informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach

 

 

3.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

4.  Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd może wyrażać opinię o pracy nauczyciela.

      ROZDZIAŁ II

      Samorząd klasowy

§1

1.    W skład samorządu klasowego wchodzą:

-  przewodniczący

-  zastępca przewodniczącego

-  skarbnik

2.    Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§2

1.    Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

1)    Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym

2)    Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli

3)    Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych

4)    Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych

5)    Informowanie klasy o postanowieniach samorządu

6)    Inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski

 

ROZDZIAŁ III

 

      Samorząd Uczniowski

§1

1.    Samorząd składa się z uczniów wybieranych w wyborach równych, tajnych i powszechnych.

2.    W skład samorządu wchodzą:

1)    Przewodniczący

2)    Zastępca przewodniczącego

3)  Członkowie

3. Kadencja trwa jeden rok.

4.  Członkami samorządu mogą być uczniowie klas IV-VI.

5. Przewodniczący samorządu koordynuje prace samorządu i reprezentuje samorząd wobec    władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna   samorządu.

§2

 1. W celu usprawnienia swojej działalności Samorząd Uczniowski może powołać sekcje i kierowników sekcji do wykonywania określonych zadań.

 

 ROZDZIAŁ IV

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

§1

1.    Wybory na nowy rok szkolny przeprowadza się na przełomie maja i czerwca.

2.    Wybory są tajne i równe.

3.    Prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VI.

4.  Lista kandydatów do wyborów zostaje wywieszona w szkole na tydzień przed prezentacjami, by wszyscy uczniowie mogli się z nią zapoznać.

5.    Wybranym do Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klas IV-VI

6.  Kandydaci chętni do wystartowania w wyborach przygotowują krótkie wystąpienie, w którym prezentują swoją kandydaturę (pod opieką wychowawcy).

7.  Na apelu szkolnym prezentują swój program przed społecznością uczniowską i zachęcają do głosowania na siebie.

8.  Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów uczniowie głosują zgodnie z procedurami.

§2

1.    Wybory zarządza przewodniczący samorządu w porozumieniu z opiekunami samorządu i Dyrekcją szkoły .

§3

1.    Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.    Komisja wyborcza składa się z członków samorządu.

3.    Na czele komisji stoi przewodniczący samorządu.

4.    Komisja działa pod nadzorem opiekunów samorządu.

§4

1.    Kandydatów na członków samorządu wybierają zespoły klasowe z wychowawcami.

§5

1.    Głosować można na jednego kandydata.

2.    Wyborca zapisuje na karcie imię i nazwisko osoby, na którą chce oddać swój głos.

3.    Wyborca wrzuca kartę do urny w obecności komisji wyborczej.

§6

1.    W skład Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.    Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium samorządu i otrzyma stanowiska: przewodniczącego i zastępcy.

3.    Pozostali kandydaci zostaną członkami Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin dyżurnego przy pokoju nauczycielskim

Regulamin dyżurnego klasowego

Regulamin nauczyciela dyżurującego