Samorząd Uczniowski

samorzad

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

 

Przewodnicząca: Kaczyńska Zuzanna

Zastępca przewodniczącej: Jarka Maciej

Pozostali członkowie:

Dobrzyńska Agnieszka

Milewska Alicja

Pintera Jakub

Prusaczyk Nina

Strzelczyk Maciej

Żebrowski Adam

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

 • Grażyna Czapula
 • Aneta Kania
 • Magdalena Wasyk
 • Sylwia Laskowska

 

Nagłośnienie:

 • Tomasz Kwiatkowski
 • Wojciech Michalski
 • Krzysztof Olszewski

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

     Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1.  Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2.  Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
 3.  Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
 4.  Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5.  Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizowanie dyskotek, itp.
 6.  Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 7.  Wspomaganie akcji charytatywnych.
 8. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Termin realizacji – Planowane zadania – Odpowiedzialni

 

 

 

Grażyna Czapula

Aneta Kania

Magdalena Wasyk

Sylwia Laskowska

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

(regulamin wewnątrzszkolny)

 

      WSTĘP

1.    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

       ROZDZIAŁ I

§1

1.    Władzami samorządu są:

1)   na szczeblu klasy: samorządy klasowe

2)   na szczeblu szkoły: Samorząd Uczniowski

2.    Do zadań samorządu należą w szczególności:

1) przygotowanie projektów REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2)  występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania

3)      przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów

4)  gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego

5)      współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią

6)      wspomaganie akcji charytatywnych

 

7)      wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły

8)      organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

9)      dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły

10)  dbanie o dobre imię szkoły

11)  informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach

 

 

3.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

4.  Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd może wyrażać opinię o pracy nauczyciela.

      ROZDZIAŁ II

      Samorząd klasowy

§1

1.    W skład samorządu klasowego wchodzą:

-  przewodniczący

-  zastępca przewodniczącego

-  skarbnik

2.    Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§2

1.    Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

1)    Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym

2)    Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli

3)    Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych

4)    Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych

5)    Informowanie klasy o postanowieniach samorządu

6)    Inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski

 

ROZDZIAŁ III

 

      Samorząd Uczniowski

§1

1.    Samorząd składa się z uczniów wybieranych w wyborach równych, tajnych i powszechnych.

2.    W skład samorządu wchodzą:

1)    Przewodniczący

2)    Zastępca przewodniczącego

3)  Członkowie

3. Kadencja trwa jeden rok.

4.  Członkami samorządu mogą być uczniowie klas IV-VI.

5. Przewodniczący samorządu koordynuje prace samorządu i reprezentuje samorząd wobec    władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna   samorządu.

§2

 1. W celu usprawnienia swojej działalności Samorząd Uczniowski może powołać sekcje i kierowników sekcji do wykonywania określonych zadań.

 

 ROZDZIAŁ IV

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

§1

1.    Wybory na nowy rok szkolny przeprowadza się na przełomie maja i czerwca.

2.    Wybory są tajne i równe.

3.    Prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VI.

4.  Lista kandydatów do wyborów zostaje wywieszona w szkole na tydzień przed prezentacjami, by wszyscy uczniowie mogli się z nią zapoznać.

5.    Wybranym do Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klas IV-VI

6.  Kandydaci chętni do wystartowania w wyborach przygotowują krótkie wystąpienie, w którym prezentują swoją kandydaturę (pod opieką wychowawcy).

7.  Na apelu szkolnym prezentują swój program przed społecznością uczniowską i zachęcają do głosowania na siebie.

8.  Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów uczniowie głosują zgodnie z procedurami.

§2

1.    Wybory zarządza przewodniczący samorządu w porozumieniu z opiekunami samorządu i Dyrekcją szkoły .

§3

1.    Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.    Komisja wyborcza składa się z członków samorządu.

3.    Na czele komisji stoi przewodniczący samorządu.

4.    Komisja działa pod nadzorem opiekunów samorządu.

§4

1.    Kandydatów na członków samorządu wybierają zespoły klasowe z wychowawcami.

§5

1.    Głosować można na jednego kandydata.

2.    Wyborca zapisuje na karcie imię i nazwisko osoby, na którą chce oddać swój głos.

3.    Wyborca wrzuca kartę do urny w obecności komisji wyborczej.

§6

1.    W skład Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.    Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium samorządu i otrzyma stanowiska: przewodniczącego i zastępcy.

3.    Pozostali kandydaci zostaną członkami Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin dyżurnego przy pokoju nauczycielskim

Regulamin dyżurnego klasowego

Regulamin nauczyciela dyżurującego