Samorząd Uczniowski

samorzad

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca: Kaczyńska Zuzanna

Zastępca przewodniczącej: Dobrzyńska Agnieszka

Pozostali członkowie:

1. Czaplicki Marcel

2. Kochański Mateusz

3. Korczak Aleksandra

4. Laskowska Gabriela

5. Mierzejewska Zofia

6. Milewska Alicja

7. Mysiewicz Michał

8. Opęchowska Klaudia

9. Piwowarczyk Alicja

10. Strzelczyk Maciej

11. Wieprzowska Paulina

12. Wojciechowska Maria

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Laskowska Sylwia

Babińska Kinga

Bołądz Sylwia

Chimkowska Emilia

Chrzaniuk Justyna

Piankowska-Skwarska Jolanta

Ciak Kazimierz

 

Nagłośnienie:

Kwiatkowski Tomasz

Michalski Wojciech

Olszewski Krzysztof

Reszka Marcin

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych;
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania;
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • Poznawanie tradycji regionalnych;
 • Rozwój zainteresowań;
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy;
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

Założenia na rok szkolny 2018/2019:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 

termin zadanie forma realizacji odpowiedzialni
wrzesień Rozpoczęcie działalności SU Spotkanie organizacyjne SU:- zaplanowanie pracy na rok szk0lny 2018/2019,- przydzielenie zadań,- przydzielenie prowadzenia dokumentacji. 

Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Wolontariatem.

Opiekunowie SU
cały rok Dokumentacja SU Prowadzenie bieżącej dokumentacji, opracowanie planu pracy i sprawozdań z działalności po każdym semestrze S.Laskowska
Plan lekcji Zagospodarowanie gabloty z planem lekcji, uaktualnianie planu lekcji w przypadku zmian K.Ciak
Szczęśliwy numerek” Opracowanie regulaminu J.Chrzaniuk
Bon na niepytanie” za 100% frekwencję Opracowanie regulaminu otrzymania bonu, przygotowywanie bonów, wręczanie ich uczniom J.Chrzaniuk, K.Ciak
wrzesień Pudełko pomysłów Zebranie od uczniów pomysłów na przedsięwzięcia w ramach działalności SU J.Chrzaniuk
Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”14.09.2018 Pomoc w organizacji przedsięwzięcia, wykonanie dekoracji K.Babińska, S.Bołądz, S.Laskowska
Dzień Chłopaka27.09.2018 Dyskoteka szkolna, przygotowanie ogłoszenia i dekoracji/życzeń, zakup artykułów spożywczych E.Chimkowska, J.Skwarska, W.Michalski- nagłośnienie, wychowawcy kl. IV i VII
październik Dbamy o otoczenie szkoły Sadzenie wrzosów E.Chimkowska, J.Skwarska
Dzień Edukacji Narodowej Przygotowanie życzeń okolicznościowych i upominków dla nauczycieli K.Babińska, S.Bołądz, J.Chrzaniuk
Image Party25.10.2018 Dyskoteka szkolna, przygotowanie ogłoszenia, zakup artykułów spożywczych S.Laskowska, K.Babińska, K.Olszewski- nagłośnienie, wychowawcy kl. V i VIII
listopad Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień21.11.2018 Przygotowanie kart z pozdrowieniami, zwrotami grzecznościowymi, powiedzeniami, itp. S.Laskowska
Andrzejki29.11.2018 Dyskoteka szkolna, przygotowanie ogłoszenia i wróżb, zakup artykułów spożywczych J.Chrzaniuk, S.Bołądz, K.Ciak, T.Kwiatkowski i M.Reszka- nagłośnienie, wychowawcy kl. VI i n-le bez wychowawstwa
Przerwa na sportowo Przeprowadzenie na przerwach zajęć ruchowych z elementami karate i jujitsu E.Chimkowska, J.Skwarska, T.Kwiatkowski, M.Reszka
grudzień Poczta Świętego Mikołaja Zbieranie i dostarczanie kartek z życzeniami świątecznymi E.Chimkowska, J.Skwarska
Dzień Piernika Sprzedaż pierników S.Bołądz, K.Babińska, J.Chrzaniuk
Święta tuż, tuż… Przygotowanie życzeń okolicznościowych E.Chimkowska, J.Skwarska
styczeń Dzień Popcornu17.01.2019 Sprzedaż popcornu S.Laskowska, K.Babińska
luty Bal Karnawałowy14.02.2019 Dyskoteka szkolna S.Bołądz, J.Skwarska i E.Chimkowska- zorganizowanie dekoracji, strojenie sali: S.Laskowska, K.Babińska, S.Bołądz, E.Chimkowska, J.Chrzaniuk, J.Skwarska, K.Ciak, T.Kwiatkowski, W.Michalski, K.Olszewski, M.Reszka
Poczta Walentynkowa14.02.2019 Zbieranie i dostarczanie walentynek S.Laskowska, K.Babińska
marzec Dzień Kobiet Przygotowanie życzeń okolicznościowych K.Ciak, T.Kwiatkowski, M.Reszka
Szalony Tydzień18-22.03.2019 Przygotowanie różnych „szalonych” zadań z okazji I Dnia Wiosny E.Chimkowska
Światowy Dzień Muffinka28.03.2019 Sprzedaż muffinek S.Bołądz, J.Chrzaniuk, K.Babińska
kwiecień Prima Aprilis1.04.2019 Przygotowanie kart z kawałami, dowcipami, żartami, itp. J.Skwarska
Święta Wielkanocne Przygotowanie życzeń okolicznościowych J.Chrzaniuk, S.Laskowska
Międzynarodowy Dzień Tańca29.04.2019 Przerwy przy muzyce J.Chrzaniuk, S.Bołądz, K.Ciak, T.Kwiatkowski, M.Reszka
maj Wybory do SU Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do SU S.Laskowska, K.Babińska, S.Bołądz, T.Kwiatkowski i M.Reszka- nagłośnienie
Kredą inaczej Rysowanie kredą podczas przerw na dziedzińcu szkolnym K.Babińska, S.Bołądz
czerwiec Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2018/2019 Przygotowanie sprawozdania S.Laskowska
Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny Opiekunowie SU

 

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Jubileusz 100lecia Szkoły Podstawowej Nr 1
 • Obchody 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Akademia z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

 

Harmonogram konkurencji i ich terminów do projektu „Zgrana Paka” zostanie dołączony jako oddzielny dokument po ustaleniu szczegółów.

Przedstawiciele i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w planie pracy.

Za realizację zadań ujętych w planie pracy odpowiadają wyłącznie osoby do nich przydzielone.

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

(regulamin wewnątrzszkolny)

 

      WSTĘP

1.    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

       ROZDZIAŁ I

§1

1.    Władzami samorządu są:

1)   na szczeblu klasy: samorządy klasowe

2)   na szczeblu szkoły: Samorząd Uczniowski

2.    Do zadań samorządu należą w szczególności:

1) przygotowanie projektów REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2)  występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania

3)      przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów

4)  gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego

5)      współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią

6)      wspomaganie akcji charytatywnych

 

7)      wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły

8)      organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

9)      dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły

10)  dbanie o dobre imię szkoły

11)  informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach

 

 

3.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

4.  Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd może wyrażać opinię o pracy nauczyciela.

      ROZDZIAŁ II

      Samorząd klasowy

§1

1.    W skład samorządu klasowego wchodzą:

-  przewodniczący

-  zastępca przewodniczącego

-  skarbnik

2.    Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§2

1.    Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

1)    Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym

2)    Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli

3)    Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych

4)    Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych

5)    Informowanie klasy o postanowieniach samorządu

6)    Inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski

 

ROZDZIAŁ III

 

      Samorząd Uczniowski

§1

1.    Samorząd składa się z uczniów wybieranych w wyborach równych, tajnych i powszechnych.

2.    W skład samorządu wchodzą:

1)    Przewodniczący

2)    Zastępca przewodniczącego

3)  Członkowie

3. Kadencja trwa jeden rok.

4.  Członkami samorządu mogą być uczniowie klas IV-VI.

5. Przewodniczący samorządu koordynuje prace samorządu i reprezentuje samorząd wobec    władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna   samorządu.

§2

 1. W celu usprawnienia swojej działalności Samorząd Uczniowski może powołać sekcje i kierowników sekcji do wykonywania określonych zadań.

 

 ROZDZIAŁ IV

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

§1

1.    Wybory na nowy rok szkolny przeprowadza się na przełomie maja i czerwca.

2.    Wybory są tajne i równe.

3.    Prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VI.

4.  Lista kandydatów do wyborów zostaje wywieszona w szkole na tydzień przed prezentacjami, by wszyscy uczniowie mogli się z nią zapoznać.

5.    Wybranym do Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klas IV-VI

6.  Kandydaci chętni do wystartowania w wyborach przygotowują krótkie wystąpienie, w którym prezentują swoją kandydaturę (pod opieką wychowawcy).

7.  Na apelu szkolnym prezentują swój program przed społecznością uczniowską i zachęcają do głosowania na siebie.

8.  Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów uczniowie głosują zgodnie z procedurami.

§2

1.    Wybory zarządza przewodniczący samorządu w porozumieniu z opiekunami samorządu i Dyrekcją szkoły .

§3

1.    Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.    Komisja wyborcza składa się z członków samorządu.

3.    Na czele komisji stoi przewodniczący samorządu.

4.    Komisja działa pod nadzorem opiekunów samorządu.

§4

1.    Kandydatów na członków samorządu wybierają zespoły klasowe z wychowawcami.

§5

1.    Głosować można na jednego kandydata.

2.    Wyborca zapisuje na karcie imię i nazwisko osoby, na którą chce oddać swój głos.

3.    Wyborca wrzuca kartę do urny w obecności komisji wyborczej.

§6

1.    W skład Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.    Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium samorządu i otrzyma stanowiska: przewodniczącego i zastępcy.

3.    Pozostali kandydaci zostaną członkami Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin dyżurnego przy pokoju nauczycielskim

Regulamin dyżurnego klasowego

Regulamin nauczyciela dyżurującego